Descripció socio-econòmica.

DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒNICA

Al llarg dels darrers anys, els diversos municipis i comarques que integren l’àmbit d’actuació geogràfic del Consorci Turístic Plazaola han experimentat una evolució remarcable en termes de desenvolupament demogràfic i activitat socioeconòmica.

A hores d’ara, la població dels municipis adscrits al Consorci Turístic Plazaola suma un total de gairebé 10.000 habitants. Durant les últimes dècades, en el medi rural s’havia viscut un èxode considerable cap a l’urbà, motivat sobretot per les possibilitats i els avantatges que oferia la ciutat. Avui dia, si bé no s’ha aturat del tot, aquest procés s’ha frenat força i, alhora, es registra un interès creixent envers el medi rural. Això fa que en tota la zona es faci un esforç actiu per crear i consolidar ocupació, augmentar la dotació de serveis a la població, facilitar l’accés a l’habitatge...; en definitiva, per establir un mitjà de vida digne en el medi rural.

Cal assenyalar que, per tradició i cultura, el sector primari —és a dir, l’agricultura i la ramaderia— ha estat sempre el principal motor d’activitat i l’eix vertebrador de desenvolupament de la zona.
Atendiendo al conjunto de las comarcas, podemos decir que todas ellas conforman un mosaico de zonas en el que se pueden observar los diferentes ritmos y grados de actividad socioeconómica que diferencian a unas de otras